In addition to relevant texts from the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), there are some relevant statements from other international institutions:

European Parliament resolution of 14 March 2017 on fundamental rights implications of big data: privacy, data protection, non-discrimination, security and law-enforcement (2016/2225(INI)), consideration 5:


Welke redenen gaven (oud-) regeringen voor deze data-koppeling? Hieronder geef ik een opsomming van de redenen die in het verleden zijn gegeven, door middel van citaten uit regeringsstukken. Na elk citaat geef ik mijn commentaar.


Below, an excerpt of:
Loof, J.P., ’Toekomstige uitdagingen voor het gelijkebehandelings-recht’ (‘future challenges for equal treatment law’). Published in NTM|NJCM-Bulletin, 45 [2020], nr. 2, p. 251–277.
This excerpt concerns pages 274–275; the original excerpt in Dutch is provided together with this translation, below. English translation by Tom van Messel.

Jan-Peter Loof is Vice-president of the Netherlands Institute for Human Rights (College voor de Rechten van de Mens) and assistant professor of constitutional and administrative law at the department of Constitutional and administrative law at Leiden University (including at the time of the publication of above-mentioned article).

Loof, J.P., ’Toekomstige uitdagingen voor het gelijkebehandelings-recht’ (‘future challenges for equal treatment law’). Published in NTM|NJCM-Bulletin, 45 [2020], nr. 2, p. 251–277.

Netherlands Institute for Human Rights, December 2020

Source (my translation): ‘Position paper: The fight against racism and discrimination in the Netherlands - Thoughts for the purpose of a meeting with members of the parliament committee of the Interior and Kingdom Relations on 3 December 2020, from the Netherlands Institute for Human Rights (dated 27 November 2020).
Original full text in Dutch: “Naast de bovenstaande oplossingsrichtingen ziet het College een rol voor de overheid in het wegnemen van een belangrijke bron voor het ontstaan van stereotiepe beelden in de samenleving (die onvermijdelijk doorwerken in de ambtelijke uitvoeringspraktijk bij overheidsdiensten): de publicatie van criminaliteitsstatistieken. Verschillende overheidsdiensten die dergelijke statistieken…


In een kleinschalige survey onder “geuniformeerde politiemensen op straat” antwoordde 79% van de 308 respondenten dat ze het terecht vonden om burgers staande te houden “op basis van hun etnische achtergrond als die etniciteit is oververtegenwoordigd in de statistieken die worden bijgehouden over plegers van criminaliteit”.

Lamers, M., ‘Ethnic Profiling, Nationale Politie Eenheid Oost Brabant’, 1 juli 2015.


The following public document comes from the Swedish Ethics Review Authority, or: Etikprövningsmyndigheten. For more information: https://etikprovningsmyndigheten.se/

Page 2/2 of the decision from the ‘ethics board’

TRANSLATION OF PAGE 2 OF THE ‘DECISION’ (PREDOMINANTLY BY GOOGLE TRANSLATE):

Record number:
2018/172–31/5
Rapporteur:
Jerzy Sarnecki

Applicant: Foundation The Good Society
Competent representative: Patrik Engellau
Project: Has the over-representation of immigrants in Swedish crime statistics changed over time?
Researcher carrying out the project: Göran Adamson

DECISION
The board approves the research specified in the application.

Karin Edvardsson Björnberg, Kerstin Espman, Sven Ove Hansson, Stephan Hau, Margaretha Herthelius and Gunilla Johansson have reservations about the board’s decision and state the following:
In order to…


Please contact me for a PDF-copy with footnotes (not shown in this text).

Written submission (deadline: 15 February 2020) in response to:

End of Mission Statement of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance at the Conclusion of Her Mission to the Kingdom of the Netherlands, The Hague (dated 7 October 2019)
Written & submitted by Tom van Messel LL.M.

The theme of this submission is limited to one of the themes highlighted in your Statement: the discourse about the (non-western) migrant background of citizens of the Netherlands.


Waarom moet ‘oververtegenwoordiging’ van bijvoorbeeld Nederlanders met een Antilliaanse migratieachtergrond omlaag worden gebracht, volgens (oud-)regeringen en ministers? Het is niet zo eenvoudig om hier een antwoord op te vinden.

In 2011 schaft het kabinet Rutte-I het doelgroepenbeleid af:
“Bestaande specifieke maatregelen gericht op de aanpak van problemen die zich in sommige groepen versterkt voordoen worden de komende periode ingebed in regulier beleid. […] De specifieke aanpak voor Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse risicojongeren gaat op in de generieke aanpak van criminele jeugdgroepen en overlastgevende jongeren. [...] De specifieke aanpak voor Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse risicojongeren wordt afgebouwd en vervangen door de generieke aanpak van…


Hieronder zijn screenshots weergegeven van het gehele hoofdstuk 4.1 van de Veiligheidsagenda 2019-2023 zoals aanvankelijk werd voorgesteld door het bestuur van de gemeente Leeuwarden, eind 2019.

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store