Tekst van de brief van Ocan, SMN en IOT aan 3 ministeries, mei 2022

  1. Op basis van welk criterium wordt dit bepaald? Op basis van de mate van (‘ongecorrigeerde’) ’oververtegenwoordiging’? Zo ja, bij hoeveel (‘ongecorrigeerde’) ‘oververtegenwoordiging’ gaat de doelstelling van ‘gelijke posities’ gelden?
  2. Wanneer is ‘evenredigheid’ behaald? Met andere woorden: voor welke factoren moeten de cijfers precies ‘gecorrigeerd’ zijn? Zijn volgens u alle relevante sociaal-economische risicofactoren meegeteld in de laatste analyse (Jaarrapport Integratie 2020 van CBS)?
  3. Welk concreet beleid bestaat er momenteel om de doelstelling van ‘gelijke posities’ op het terrein van ‘criminaliteit’ te bereiken? Hoe moeten die ‘gelijke posities’ worden bereikt volgens u? Geldt dat beleid voor alle ‘herkomst-groepen’ of slechts voor een paar?
  4. Zijn er naast het doel van ‘gelijke posities’ (en het volgen van de ontwikkelingen hieromtrent) nog andere redenen waarom de data over ‘afkomst’ en ‘criminaliteit’ worden gekoppeld?
  1. Welke opvattingen leven er onder burgers over de redenen voor de datakoppeling en de communicatie hierover? In welke mate komen die opvattingen overeen met de motivering om ‘gelijke posities’ te behalen? Voor welke toepassingen wordt de datakoppeling volgens burgers allemaal gebruikt? In hoeverre denken burgers dat de datakoppeling wordt gebruikt bij bestrijding van crimineel gedrag?
  2. In welke mate zien burgers (inclusief ambtenaren) in de datakoppeling een ondersteuning van hun opvattingen over het anders behandelen van mensen op basis van hun ‘afkomst’ en op basis van ‘oververtegenwoordiging’? Welke relatie ligt er tussen de overheidscommunicatie over ‘criminaliteit en afkomst’ en discriminerend gedrag (zoals op de arbeidsmarkt)?
  3. In hoeverre komt de classificatie (op het terrein van criminaliteitscijfers) overeen met de classificatie die inwoners zichzelf zouden geven?

--

--

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.