…het afreizen van “kansloze Antillianen” naar Leeuwarden voorkomen.

Hieronder zijn screenshots weergegeven van het gehele hoofdstuk 4.1 van de Veiligheidsagenda 2019-2023 zoals aanvankelijk werd voorgesteld door het bestuur van de gemeente Leeuwarden, eind 2019.

“4.1 Aanpak plegers criminaliteit en (drugs)overlast etnisch gerelateerd

Terugblik en analyse
In 2015 is de motie aanpak druggerelateerde criminaliteit en overlast vastgesteld en vervolgens deels uitgewerkt. Tijdens de raadsvergadering bij de begrotingsbehandeling 2019 is de motie alsnog aangenomen.

De ketenaanpak is sinds 2015 deels wel ontwikkeld in het Taskforce binnen het VHF, een kleine kerngroep die, zodra er problemen zijn rondom een persoon, er direct op afgaat. In 2018 is een door de driehoek vastgesteld visiedocument opgesteld voor de aanpak van deze doelgroep. Nog steeds is er sprake van een behoorlijk aantal (drugs-) overlast gevende groepen, die gezien hun etnische afkomst — oververtegenwoordigd in de criminaliteit — een specifieke aanpak nodig hebben. Leeuwarden is één van de 22 gemeenten in Nederland waar relatief veel Antilliaanse Nederlanders wonen. Sinds de afschaffing van de zogeheten bijdrageregeling Antillianengemeenten, in 2011, krijgt Leeuwarden geen financiële steun meer van het Rijk voor een gerichte doelgroepenaanpak.

Een kleine groep Antilliaanse Nederlanders in Leeuwarden zorgt, ondanks enige afname van de overlast in de binnenstad, voor toenemende problemen. Die afname is dan ook deels te danken aan de inzet vanuit het toezichtmodel en alle andere vergaande inspanningen in de afgelopen jaren. De problemen met deze groep uiten zich vooral in drugshandel, berovingen en een (dreigende) strijd tussen drugsbendes. Er is daarbij veelal sprake van wapenbezit. Dit leidt tot een gevoel van onveiligheid in de stad.

Daarnaast is er onder Antilliaanse Nederlanders ook een hardnekkige sociale problematiek: uitkeringsafhankelijkheid, opvoedingsproblematiek, tienerzwangerschappen en voortijdig schoolverlaten komen er vaak voor. De (financiële) lasten voor de samenleving zijn daarmee hoog. De grotere instroom van “kansloze Antillianen” uit de Nederlandse Antillen en vooral ook uit Rotterdam in de laatste jaren baart zorgen. Hierdoor nemen de problemen met deze doelgroep alleen maar toe. De vele meldingen van huiselijk geweld, winkeldiefstallen, het dealen in harddrugs, het vuurwapenbezit en de schietincidenten nopen tot actie.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de geschetste problematiek aangepakt kan worden mits dit structureel, multidisciplinair en langdurig gebeurt. Er is op dit moment geen specifiek Antillianenbeleid (het doelgroepenbeleid is afgeschaft). Een apart beleid is niet nodig, maar inzetten binnen regulier beleid op extra interventies, een specifieke aanpakopgave richting de doelgroep is wel nodig: preventie waar mogelijk en repressie waar het moet. Vanuit de regie van de Taskforce zal de nadruk komen te liggen op repressie en het onaantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat.

Ambitie en doelstelling
De komende jaren wordt geïnvesteerd in het efficiënter organiseren (korte lijnen) van de backoffice/intern en lokaal, maar ook versterken van de samenwerking in regionaal, noordelijk en zelf landelijk verband. De (drugs-)overlast en daaraan gerelateerde criminaliteit daalt met 10%, voornamelijk door repressief optreden en door het onaantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat, en daarnaast door het verbeteren van het toekomstperspectief binnen de bestaande preventietrajecten en/ of zorgkaders.

Binnen de taskforce is zicht op de actuele problematiek binnen de doelgroep. Dit geldt zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Er wordt een probleemanalyse gemaakt. Binnen de taskforce is kennis over de criminaliteit en de wetenschappelijk onderbouwde interventies voor de doelgroep. De taskforce kan beleidsmakers en werkers in de praktijk inhoudelijk ondersteunen. Kennis wordt overgedragen naar de praktijk, waardoor interventies in Noord-Nederland worden geoptimaliseerd. Interventies zijn doordacht en gefundeerd. Er worden geen interventies ingezet, geen hulpverlening geboden als dit geen effect heeft, en wijkteam/indicatiesteller niet op de hoogte is gebracht. De taskforce wisselt lokaal, regionaal en landelijk informatie uit en signaleert trends/ontwikkelingen binnen de doelgroep en op de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk.

Wat gaan we doen
Onze aanpak wordt voortdurend geëvalueerd en beoordeeld om de effectiviteit van interventies te vergroten. Onder regie van de Taskforce wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd om lokaal de samenwerking met alle ketenpartners te versterken, en onze kennis te vergroten. We plannen een werkbezoek aan Rotterdam en Almere om te leren van hun aanpak en om te komen tot samenwerkingsafspraken om het afreizen naar Leeuwarden te voorkomen.

We leggen een werkbezoek af aan het veiligheidshuis en de politie in Groningen om van elkaars aanpak te leren en te komen tot een betere samenwerking om zo ook het waterbedeffect in het noorden te verminderen. Er ligt nu een stevige basis om de samenwerking met alle benodigde partners te versterken en uit te breiden, waardoor gaandeweg een sluitende aanpak kan worden gerealiseerd. Bij de midterm review in 2020 wordt de motie Antillianen en drugsgerelateerd geweld besproken om het benodigde structurele budget vrij te maken, zodat van preventieactiviteiten, zoals vastgelegd in de motie, vanaf 2021 kunnen worden uitgevoerd. Het is wel van belang dat alle partners mee blijven doen onder regie van de Taskforce”.

--

--

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst
0 Followers

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.