Lijst van publicaties waarin criminaliteitcijfers naar ‘herkomstland’ worden uitgesplitst

Laatste update: 12 oktober 2023.
In alle publicaties die hieronder zijn opgesomd worden criminaliteitcijfers voor tenminste één ‘herkomstland’ apart uitgelicht (1e en 2e generatie zoals door CBS gecategoriseerd). Meestal gaat het om meerdere herkomstlanden.
Publicaties met slechts een indeling zoals ‘autochtoon’/’allochtoon’ of ‘westerse’/’niet-westerse migratieachtergrond’ zijn er in groten getale, maar zijn niet opgenomen in de lijst hieronder.

Bij het lezen van ieder van deze publicaties zijn de volgende vragen aan te bevelen: welke functie hebben de cijfers zoals gepresenteerd in deze publicatie? Worden de cijfers bijvoorbeeld besproken in het kader van onderzoek naar achterliggende variabelen die (sterk) correleren met crimineel gedrag? Om welke redenen moet ‘oververtegenwoordiging’ nu precies ‘teruggedrongen’ worden? Staat duidelijk toegelicht welke ‘oververtegenwoordiging’ nu precies wordt bedoeld in de betreffende publicatie?

Als er vóór een titel een * (asterisk) staat wordt daarmee aangegeven dat in de betreffende publicatie multivariate analyses worden toegepast die inzicht geven in welke mate de unieke bijdrage van de factor ‘afkomst’ vermindert door toevoeging van andere variabelen. Zulke analyses geven dus inzicht in de mate waarin de factor ‘afkomst’ een unieke bijdrage levert als voorspellende variabele voor crimineel gedrag, bovenop andere variabelen waarvoor data beschikbaar waren. De cijfers die dan overblijven worden in sommige publicaties ‘gecorrigeerde cijfers’ genoemd (‘oververtegenwoordiging’ ná correctie).
Titels met een # betreffen publicaties die niet door een overheidsinstituut zélf zijn geschreven, maar die in opdracht van een overheidsinstituut zijn geschreven.
De nummering heeft geen betekenis anders dan het overzichtelijk maken van het aantal publicaties.
De lijst is zeker niet compleet voor wat betreft publicaties van/over gemeenten.

 1. Criminaliteitskaart 2005 Den Haag. Een lokale criminaliteitsbeeldanalyse. Stafbureau Korpsdirectie i.o.v. Politie Haaglanden, 2006
 2. Naar een veiliger samenleving. Achtste voortgangsrapportage. Ministeries van Justitie en BZK, 2006
 3. Landelijke criminaliteitskaart 2006. Een analyse van misdrijven en verdachten op basis van gegevens uit HKS. Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2007
 4. De Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam. Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek /Directie OOV, 2006
 5. *Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken. CBS/WODC, 2007
 6. *Jaarrapport Integratie 2007. SCP, 2007
 7. Huiselijk geweld en herkomstland. Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers. WODC, 2007
 8. Landelijke criminaliteitskaart 2007. Een analyse van misdrijven en verdachten op basis van gegevens uit HKS. Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2008
 9. Criminaliteit en rechtshandhaving 2008. CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2009
 10. *Criminaliteit, leeftijd en etniciteit. WODC, 2009
 11. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht. Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2009
 12. Landelijk Verdachtenbeeld 2008. Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2009
 13. *Criminaliteit en rechtshandhaving 2008. WODC, 2009
 14. Jaarrapport Integratie 2009. SCP, 2009
 15. *Geregistreerde criminaliteit als indicator van de integratie van niet-westerse allochtonen. WODC, 2009
 16. De sociale staat van Nederland 2009. SCP, 2009
 17. Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland. Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2009
 18. Aanpak risicojongeren van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst.
  Beleidsbrieven 2009, Ministerie van VROM/WWI, 2009
 19. Recidivebericht 1997–2006. Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. WODC, 2009
 20. Verkenning niet-westerse derde generatie. CBS, 2010
 21. #Quickscan aanpak Marokkaans-Nederlandse Probleemjongeren. B&A Consulting i.o.v. Ministerie van VROM, 2010
 22. Monitor Veelplegers 2010. WODC, 2010
 23. Trendrapport 2010 Landelijke Jeugdmonitor. CBS, 2010
 24. Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996–2007. WODC, 2010
 25. Landelijk Verdachtenbeeld 2009. Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2010
 26. Criminaliteit en rechtshandhaving 2009. CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2010
 27. #Marokkaanse Nederlanders 2010. Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Risbo, 2010
 28. #Antilliaanse Nederlanders 2010. Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Risbo, 2010
 29. #Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Eindhoven 2010. Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit. Risbo, 2010
 30. #Marokkaanse Nederlanders in Leiden 2010. Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit. Risbo, 2010
 31. #Marokkaanse Nederlanders in Gorinchem 2010. Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit. Risbo, 2010
 32. #Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2010. Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit. Risbo, 2010
 33. #Marokkaanse Nederlanders in Oosterhout 2010. Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit. Risbo, 2010
 34. #Antilliaanse en Marokkaanse Rotterdammers 2010. Een monitor van hun maatschappelijke positie. Risbo, 2010
 35. #Antilliaanse Nederlanders in contact met justitie: Een onderzoek naar psychiatrische stoornissen en verstandelijke beperkingen bij Antilliaans Nederlandse jongeren en (jong)volwassenen met politie- en justitiecontact. VUMC/De Bascule, 2010
 36. Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners. Ministerie van BZK, 2011
 37. Monitor Veelplegers 2011. WODC, 2011
 38. Jeugdcriminaliteit in de periode 1996–2010, Herhaling Monitor Jeugdcriminaliteit meting 2010. WODC/CBS, 2011
 39. De sociale staat van Nederland 2011. SCP, 2011
 40. Criminaliteit en rechtshandhaving 2010. CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2011
 41. #Marokkaanse Nederlanders 2011. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Risbo, 2011
 42. #Marokkaanse Nederlanders in Ede 2011. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Risbo, 2011
 43. #Marokkaanse Nederlanders in Roosendaal 2011. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Risbo, 2011
 44. #Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2011. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Risbo, 2011
 45. #Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Lelystad 2011. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Risbo, 2011
 46. #Antilliaanse Nederlanders 2011. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Risbo, 2011
 47. #Rotterdammers van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst 2011. Een monitor van hun maatschappelijke positie. Risbo, 2011
 48. *Jaarrapport integratie 2011. SCP, 2012
 49. Evaluatie aanpak criminele jeugdgroepen. WODC/Van Montfoort/Bureau Alpha/Nederlands Jeugdinstituut, 2012
 50. Bedrijfscriminaliteit. Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012. Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2012
 51. Criminaliteit en rechtshandhaving 2011. CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2012
 52. Gewelddadige vermogenscriminaliteit. Overvallen en straatroof in 2010–2011. Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2012
 53. #Rotterdamse Risicogroepen 2012. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicojongeren. Risbo, 2012
 54. #Marokkaanse Nederlanders 2012. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). Risbo, 2012
 55. #Antilliaanse Nederlanders 2012. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). Risbo, 2012
 56. #Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in 35 verschillende Nederlandse gemeenten. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). 35 deelrapportages. Risbo, 2012
 57. *Jaarrapport Integratie 2012. CBS, 2012
 58. Jaarrapport 2012 Landelijke Jeugdmonitor. CBS, 2012
 59. Nationaal dreigingsbeeld 2012. Georganiseerde criminaliteit. Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2012
 60. Criminaliteit en rechtshandhaving 2012. CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2013
 61. Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor. CBS, 2013
 62. Analyse van de aard omvang en ontwikkeling van expressief geweld in Nederland. Politie, Landelijke Eenheid, 2013
 63. Gewelddadige vermogenscriminaliteit. Overvallen en straatroof 2012. Politie, 2013
 64. De sociale staat van Nederland 2013. SCP, 2013
 65. Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2014
 66. #Marokkaanse Nederlanders 2013. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 4). Risbo, 2014
 67. #Antilliaanse Nederlanders 2013. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 4). Risbo, 2014
 68. #Marokkaanse Nederlanders in Helmond 2013. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 4). Risbo, 2014
 69. Monitor Jeugdcriminaliteit. Ontwikkelingen in de aantallen verdachten en strafrechtelijke daders 1997 t/m 2012. CBS/WODC, 2014
 70. Gewelddadige vermogenscriminaliteit. Overvallen en straatroof 2013. Politie, 2014
 71. Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor. CBS, 2014
 72. Jaarrapport Integratie 2014. CBS, 2014
 73. Criminaliteit en rechtshandhaving 2014. CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2015
 74. Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor. CBS, 2015
 75. Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor. CBS, 2016
 76. Jaarrapport integratie 2016. CBS, 2016
 77. Monitor Veelplegers 2016. WODC, 2016
 78. Criminaliteit en rechtshandhaving 2015. CBS/WODC/Raad voor de Rechtspraak, 2016
 79. Monitor Jeugdcriminaliteit. Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 1997 tot 2015. CBS/WODC, 2016
 80. *Integratie in zicht. SCP, 2016
 81. De sociale staat van Nederland 2017. SCP, 2017
 82. Jongeren vaakst verwezen naar Halt om vermogensmisdrijf. CBS, 2017
 83. #Rotterdamse groepen 2017. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse groepen. Risbo, 2018
 84. Monitor Jeugdcriminaliteit 2017. CBS/WODC, 2018
 85. Monitor Veelplegers 2017. WODC, 2018
 86. Factsheet: De integratie van groepen met een migratieachtergrond 2018. ministerie van SZW, 2018
 87. Jaarrapport integratie 2018. CBS, 2018
 88. Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie. Politieacademie, 2019
 89. Staat van Rotterdamse groepen + Tabellenboek behorende bij Staat van Rotterdamse groepen. Gemeente Rotterdam, 2020
 90. *Jaarrapport Integratie 2020. CBS, 2020
 91. *Molukkers in Nederland. CBS i.o.v. Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, 2020
 92. Monitor Jeugdcriminaliteit 2020. CBS/WODC, 2021
 93. Rapportage Integratie en Samenleven 2022. CBS, 2022
 94. Monitor jeugdcriminaliteit 2023. Jeugdige verdachten van misdrijven; ontwikkelingen tot 2023. WODC, 2023

--

--

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst
0 Followers

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.