Speculatie over cultuur | Niet-falsifieerbare theorieën

WODC, 2009
WRR, 2016
Ministerie van VROM/WWI, 2007
Ministers van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) Justitie (JUS) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Jeugd en Gezin (JG), 2009
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2016

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store