Sweden: the decision by an ‘ethics board’ to provide government figures on crime & migrant background to a third-party for publication.

The following public document comes from the Swedish Ethics Review Authority, or: Etikprövningsmyndigheten. For more information: https://etikprovningsmyndigheten.se/

Page 2/2 of the decision from the ‘ethics board’

TRANSLATION OF PAGE 2 OF THE ‘DECISION’ (PREDOMINANTLY BY GOOGLE TRANSLATE):

Record number:
2018/172–31/5
Rapporteur:
Jerzy Sarnecki

Applicant: Foundation The Good Society
Competent representative: Patrik Engellau
Project: Has the over-representation of immigrants in Swedish crime statistics changed over time?
Researcher carrying out the project: Göran Adamson

DECISION
The board approves the research specified in the application.

Karin Edvardsson Björnberg, Kerstin Espman, Sven Ove Hansson, Stephan Hau, Margaretha Herthelius and Gunilla Johansson have reservations about the board’s decision and state the following:
In order to contribute to the knowledge of the causes of crime and the underlying factors of crime development, a research study must focus on plausible causal factors. In this project, all such factors are excluded and the focus is entirely on factors whose correlation with crime, judging by previous studies, can essentially be explained as effects of social causal factors that are not addressed in the project.
The selected factors coincide with usual grounds for discrimination, and the expected effect of the study is that it will be used to support discrimination which is contrary to human rights. Because it is expected that the societal benefit of the study is negative, the result of the risk-benefit balance exercise will also be negative.

Page 1/2 of the decision from the ‘ethics board’

TRANSLATION OF PAGE 1 OF THE ‘DECISION’(PREDOMINANTLY BY GOOGLE TRANSLATE):

President
Anita Linder

Members with scientific competence
Jenny Cisneros Omberg, Scientific Secretary (Political Science), is not participating in case 2018/388
Karin Edvardsson Björnberg (environmental philosophy)
Robert Erikson (sociology), does not participate in case 2018/406
Stefan Fors (social gerontology)
Sven Ove Hansson (philosophy)
Stephan Hau (psychology), does not participate in case 2018/371
Tomas Månsson (ethics)
Jerzy Sarnecki (criminology), does not participate in case 2018/369
Sten-Åke Stenberg (sociology), does not participate in case 2018/406
David Titelman (psychology)

Members representing the public interest
Kerstin Espman
Margaretha Herthelius
Gunilla Johansson, does not participate in case 2018/377, 2018/449

Administrative Secretary
Helena Hallgren Lönn
_______________

§ 1 The chairman declares the meeting open.
§ 2 Applications for ethical review of research projects, see Appendix.
§ 3 The chairman declares the meeting closed and announces that the next meeting in section 5 will take place on Thursday, 12 April 2018.

ORIGINAL TEXT IN SWEDISH:

Ordförande
Anita Linder

Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Jenny Cisneros Omberg, vetenskaplig sekreterare (statsvetenskap), deltar inte i ärende 2018/388
Karin Edvardsson Björnberg (miljöfilosofi)
Robert Erikson (sociologi), deltar inte i ärende 2018/406
Stefan Fors (socialgerontologi)
Sven Ove Hansson (filosofi)
Stephan Hau (psykologi), deltar inte i ärende 2018/371
Tomas Månsson (etik)
Jerzy Sarnecki (kriminologi), deltar inte i ärende 2018/369
Sten-Åke Stenberg (sociologi), deltar inte i ärende 2018/406
David Titelman (psykologi)

Ledamöter som företräder allmänna intressen
Kerstin Espman
Margaretha Herthelius
Gunilla Johansson, deltar inte i ärende 2018/377, 2018/449

Administrativ sekreterare
Helena Hallgren Lönn

§ 1 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 Ansökningar om etisk granskning av forskningsprojekt, se
Bilaga.
§ 3 Ordföranden förklarar mötet avslutat och meddelar att nästa sammanträde i avdelning 5 äger rum torsdagen den
12 april 2018.

Diarienummer:
2018/172–31/5
Föredragande:
Jerzy Sarnecki

Sökande: Stihelsen Det Goda Samhället
Behörig företrädare: Patrik Engcllau
Projekt: Har invandrares överrepresentation i den svenska kriminalstatistiken förändrats över tid?
Forskare som genomför projektet: Göran Adamson

BESLUT
Nämnden godkänner den forskning som anges i ansökan.

Karin Edvardsson Björnberg, Kerstin Espman, Sven Ove Hansson, Stephan Hau, Margaretha Herthelius och Gunilla Johansson reserverar sig mot nämndens beslut och anför följande:
För att bidra till kunskapen om brottslighetens orsaker och brottsutvecklingens underliggande faktorer måste en forskningsstudie fokusera på plausibla orsaksfaktorer. I detta projekt är alla sådana faktorer uteslutna och fokus ligger helt på faktorer vars korrelation med brottslighet att döma av tidigare studier väsentligen kan förklaras som effekter av sociala orsaksfaktor som inte behandlas i projektet. De utvalda faktorerna sammanfaller med gängse diskrimineringsskäl, och den förväntade effekten av studien är att den blir använd som stöd för diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna. Eftersom den förväntade samhälleliga nyttan av studien är negativ blir resultatet av risk-nytta-avvägningen också negativ.

--

--

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst
0 Followers

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.