Terugdringen van/einde maken aan ‘oververtegenwoordiging’ (middel of doel?)

Image for post
Image for post
WODC, 2007
Image for post
Image for post
Ministerie van VROM/WWI, 2007
Image for post
Image for post
Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), 2014
Image for post
Image for post
Minister Hirsch Ballin (Justitie), 2007
Image for post
Image for post
Minister Ter Horst (BZK), Minister Hirsch Ballin (Justitie), Minister Van der Laan (WWI), 2010
Image for post
Image for post
Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie), 2009

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store