Wat wordt er gemeten? Welke factoren hebben invloed op de gemeten cijfers?

Image for post
Image for post
Minister Donner (Justitie), 2002
Image for post
Image for post
WODC, 2006

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store