Wat wordt er gemeten? Welke factoren hebben invloed op de gemeten cijfers?

Minister Donner (Justitie), 2002

“Versterken van informatie per politieregio over de jeugdcriminaliteit
Voor een effectieve aanpak is per politieregio een goed beeld nodig van de jeugdcriminaliteit.
Dit vereist inzicht in onder meer de omvang van categorieën van daders (waar onder veelplegers en jongeren die in groepsverband opereren), de culturele en etnische achtergrond van dadergroepen, probleemwijken, high-crime-areas, ontwikkelingen in de aard van de criminaliteit en regionale verschillen in criminaliteit. De criminaliteitskaart die thans in ontwikkeling is moet hierin voorzien. Op basis hiervan wordt bepaald welke jongeren zich op welke plaatsen en tijdstippen negatief manifesteren. Op die plaatsen houdt de politie intensiever toezicht en wordt geïnvesteerd in gebiedsgebonden politiezorg. Hiervan gaat enerzijds een preventief effect uit en anderzijds verhoogt het de pakkans.
Teneinde enerzijds een beeld te krijgen van het daadwerkelijke aandeel probleemjongeren binnen de afzonderlijke etnische groepen en anderzijds beter in staat te zijn om gerichte maatregelen te treffen, zowel in preventieve als in repressieve zin, is het zaak te komen tot een beter cijfermatig inzicht op landelijk en regionaal niveau in de etnische achtergrond van onder meer jeugdige verdachten. Het gaat dan in eerste instantie om het verbeteren van inzicht in de eerste en tweede generatie allochtonen”
. Brief Minister Donner van Justitie, ‘Jeugdcriminaliteit’, 13 december 2002, Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, 28 741, nr. 1.

WODC, 2006

“Hoewel tegen het gebruik van zelfgerapporteerde gegevens ingebracht kan worden dat daarbij mogelijk sprake is van over-/onderrapportage, zijn geregistreerde gegevens mede afhankelijk van de opsporingsactiviteiten van de politie en die zijn op hun beurt weer afhankelijk van beleidsdoelstellingen rondom dit thema: neemt de beleidsbelangstelling voor jeugdcriminaliteit toe, dan zal er ook een toename zijn in de geregistreerde jeugdcriminaliteit”.
Laan, A.M. van der, Blom, M. (WODC), Jeugddelinquentie Risico’s en bescherming; bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005, Den Haag, 2006.

--

--

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst
0 Followers

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.