Views from the Netherlands Institute for Human Rights

--

Netherlands Institute for Human Rights, December 2020

Source (my translation): ‘Position paper: The fight against racism and discrimination in the Netherlands - Thoughts for the purpose of a meeting with members of the parliament committee of the Interior and Kingdom Relations on 3 December 2020, from the Netherlands Institute for Human Rights (dated 27 November 2020).
Original full text in Dutch: “Naast de bovenstaande oplossingsrichtingen ziet het College een rol voor de overheid in het wegnemen van een belangrijke bron voor het ontstaan van stereotiepe beelden in de samenleving (die onvermijdelijk doorwerken in de ambtelijke uitvoeringspraktijk bij overheidsdiensten): de publicatie van criminaliteitsstatistieken. Verschillende overheidsdiensten die dergelijke statistieken publiceren, maken daarin melding van de etnische achtergrond van daders. Daarmee wordt een te eenzijdig beeld over het verband tussen die etnische achtergrond en het participeren in criminaliteit in de hand gewerkt. Zeker als dergelijke statistische gegevens met regelmaat worden gepubliceerd, fungeren zij als een triggerfactor voor stereotiep denken over de betreffende bevolkingsgroepen.
Meer in het algemeen moet worden nagedacht over nut en noodzaak van de registratie van afkomst in allerlei overheidsregistraties. Het bijhouden van etnische afkomst dient soms het doel van monitoring, om te zien of sprake is van achterstelling van bepaalde bevolkingsgroepen die met gericht beleid wellicht kan/moet worden gekeerd. Maar het heeft ook een averechts effect, namelijk het betekenisvol maken en het accentueren van etnische afkomst. Het College ontvangt signalen dat een dergelijk averechts effect zich inderdaad voordoet. Het systematisch categoriseren van bevolkingsgroepen naar herkomstland en naar burgers met- en zonder migratieachtergrond is geen neutrale beschrijving van de werkelijkheid maar vormt en ‘creëert’ deze ook. De onderscheiden categorieën gaan een eigen leven leiden. Behalve tot zelfidentificatie van minderheidsgroepen, leiden ze er ook toe dat leden van deze groepen als ‘niet-Nederlands’ worden gezien door meerderheidsgroepen. De VN-Speciaal Rapporteur tegen racisme heeft in haar rapport over haar bezoek aan Nederland in 2019 gewezen op dit effect”,
‘Position paper: De bestrijding van racisme en discriminatie in Nederland - Gedachten ten behoeve van het gesprek met leden van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer op 3 december 2020’, College voor de Rechten van de Mens, 27 November 2020.

College voor de Rechten van de Mens, december 2020, §20–21

--

--

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst
0 Followers

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.