Netherlands Institute for Human Rights, December 2020

Source (my translation): ‘Position paper: The fight against racism and discrimination in the Netherlands - Thoughts for the purpose of a meeting with members of the parliament committee of the Interior and Kingdom Relations on 3 December 2020 ( dated 27 November 2020). Original full text in Dutch: “Naast de bovenstaande oplossingsrichtingen ziet het College een rol voor de overheid in het wegnemen van een belangrijke bron voor het ontstaan van stereotiepe beelden in de samenleving (die onvermijdelijk doorwerken in de ambtelijke uitvoeringspraktijk bij overheidsdiensten): de publicatie van criminaliteitsstatistieken. Verschillende overheidsdiensten die dergelijke statistieken publiceren, maken daarin melding van de…


In een kleinschalige survey onder “geuniformeerde politiemensen op straat” antwoordde 79% van de 308 respondenten dat ze het terecht vonden om burgers staande te houden “op basis van hun etnische achtergrond als die etniciteit is oververtegenwoordigd in de statistieken die worden bijgehouden over plegers van criminaliteit”.

Lamers, M., ‘Ethnic Profiling, Nationale Politie Eenheid Oost Brabant’, 1 juli 2015.


The following public document was sent to me by the Swedish Ethics Review Authority, or: Etikprövningsmyndigheten. For more information: https://etikprovningsmyndigheten.se/

Page 2/2 of the decision from the ‘ethics board’

TRANSLATION OF PAGE 2 OF THE ‘DECISION’ (PREDOMINANTLY BY GOOGLE TRANSLATE):

Record number:
2018/172–31/5
Rapporteur:
Jerzy Sarnecki

Applicant: Foundation The Good Society
Competent representative: Patrik Engellau
Project: Has the over-representation of immigrants in Swedish crime statistics changed over time?
Researcher carrying out the project: Göran Adamson

DECISION
The board approves the research specified in the application.

Karin Edvardsson Björnberg, Kerstin Espman, Sven Ove Hansson, Stephan Hau, Margaretha Herthelius and Gunilla Johansson have reservations about the board’s decision and state the…


Please contact me for a PDF-copy with footnotes (not shown in this text).

Written submission (deadline: 15 February 2020) in response to:

End of Mission Statement of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance at the Conclusion of Her Mission to the Kingdom of the Netherlands, The Hague (dated 7 October 2019)
Written & submitted by Tom van Messel LL.M.

The theme of this submission is limited to one of the themes highlighted in your Statement: the discourse about the (non-western) migrant background of citizens of the Netherlands.


Waarom moet ‘oververtegenwoordiging’ van bijvoorbeeld Nederlanders met een Antilliaanse migratieachtergrond omlaag worden gebracht, volgens (oud-)regeringen en ministers? Het is niet zo eenvoudig om hier een antwoord op te vinden.

In 2011 schaft het kabinet Rutte-I het doelgroepenbeleid af: “Bestaande specifieke maatregelen gericht op de aanpak van problemen die zich in sommige groepen versterkt voordoen worden de komende periode ingebed in regulier beleid. […] De specifieke aanpak voor Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse risicojongeren gaat op in de generieke aanpak van criminele jeugdgroepen en overlastgevende jongeren. [...] De specifieke aanpak voor Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse risicojongeren wordt afgebouwd en vervangen door de generieke aanpak…


Hieronder zijn screenshots weergegeven van het gehele hoofdstuk 4.1 van de Veiligheidsagenda 2019-2023 zoals aanvankelijk werd voorgesteld door het bestuur van de gemeente Leeuwarden, eind 2019.


Minister Vogelaar (WWI), 2008

“De Kamer kent mijn standpunt: ik vind registreren op etniciteit wenselijk. Dit doen wij al in Nederland. Deze registratie is nodig voor het verkrijgen van beleidsinformatie. Wij willen met deze registratie achterhalen hoe verschijnselen in de samenleving zich ontwikkelen. Ik heb de Kamer laten weten dat ik het SCP heb gevraagd om mij op dit punt te adviseren. Het vraagstuk van de derde generatie is voor mij een relevant vraagstuk en om over de nodige beleidsinformatie te kunnen beschikken, moeten wij gegevens van die generatie registreren. De problemen met de Molukse gemeenschap registreren wij niet meer, maar wij merken dat…


In alle publicaties die hieronder zijn opgesomd worden criminaliteitcijfers voor tenminste één ‘herkomstland’ apart uitgelicht (1e en 2e generatie zoals door CBS gecategoriseerd). Meestal gaat het om meerdere herkomstlanden.
Publicaties met slechts een indeling zoals ‘autochtoon’/’allochtoon’ of ‘westerse’/’niet-westerse migratieachtergrond’ zijn er in groten getale, maar zijn niet opgenomen in de lijst hieronder.

Bij het lezen van ieder van deze publicaties zijn de volgende vragen aan te bevelen: welke functie hebben de cijfers zoals gepresenteerd in deze publicatie? Worden de cijfers bijvoorbeeld besproken in het kader van onderzoek naar achterliggende variabelen die (sterk) correleren met crimineel gedrag? Om welke redenen moet…


Minister Donner (Justitie), 2002

“Versterken van informatie per politieregio over de jeugdcriminaliteit Voor een effectieve aanpak is per politieregio een goed beeld nodig van de jeugdcriminaliteit. Dit vereist inzicht in onder meer de omvang van categorieën van daders (waar onder veelplegers en jongeren die in groepsverband opereren), de culturele en etnische achtergrond van dadergroepen, probleemwijken, high-crime-areas, ontwikkelingen in de aard van de criminaliteit en regionale verschillen in criminaliteit. De criminaliteitskaart die thans in ontwikkeling is moet hierin voorzien. Op basis hiervan wordt bepaald welke jongeren zich op welke plaatsen en tijdstippen negatief manifesteren. Op die plaatsen houdt de politie intensiever toezicht en wordt geïnvesteerd…

Overheidscommunicatie over criminaliteit & afkomst

Ondersteunende informatie over het thema 'overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstland/geboorteland', in Nederland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store